THIRRJE PËR KOORDINATORË LOKALË

    Titulli i projektit: “Forcimi i qasjeve ndërdisiplinore në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt dhe kontakt me ligjin” Zbatuar nga konsorciumi i organizatave: Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi Mosmarrëveshjeve” dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” Pozicioni: Koordinator lokal, Shkodër Koordinator lokal, Pukë Zona e zbatimit të projektit: Shkodër, Pukë Data

    >>>