Publikime

Raporte

 

Fletëpalosje

 

Sot per te Ardhmen

SEEDSEED Broshura IIAgjensia e Punesimit

AchieveBoria 1Qendra Komunitare PUKË

Senior A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorili i Situates Shendetesore te Femijet 0-6 vjec“Monitorimi i situatës shëndetësore të fëmijëve 0 – 6 vjec në Bashkinë Durrës”

Raporti mbi projektin “Monitorimi i situatës shëndetësore të fëmijëve 0 – 6 vjec në Bashkinë Durrës”, i zbatuar gjatë periudhës Gusht 2018-Prill 2019.

Gjatë zbatimit të Projektit u monitorua situata shëndetësore e fëmijëve 0-6 vjec në Bashkinë e Durrësit, duke patur në fokus punën e bërë nga institucionet shëndetësore por edhe nga institucionet joshëndetësore, veçanërisht nga Qeverisja Lokale. Projekti u zbatua përmes një bashkëpunimi të ngushtë me Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë Durrës.

Të gjitha gjetjet e projektit janë draftuar në një raport përfundimtar i cili gjithashtu do të referojë disa rekomandime për zhvillimin e strategjive dhe planit të ndërhyrjes, për përmirësimin e shërbimeve që jepen për fëmijët e grup-moshave parashkollore.

 

 

Teknikat Inovative të Vëzhgimit për një buxhetim me efektiv për shërbimet mjedisore

“Teknikat inovative të vëzhgimit për një buxhetim më efektiv për shërbimet mjedisore”

Raporti “Teknikat inivative të vëzhgimit për një buxhetim më efektiv për shërbimet mjedisore” realizoi një matje reale mbi cilësinë e ofrimit të shërbimeve, me qëllim përmirësimin e situatës aktuale si dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve mjedisore, duke siguruar një mjedis më të pastër dhe më të sigurt, kjo përmes modelit të vrojtimit – Teknikave të Vëzhguesve të Trajnuar.

 

 

 

 

 

Raportim nga Komuniteti - WeBER

Raportim nga komunitetimbi qeverisjen e mirë dhe administrimin publik në Durrës dhe Pukë

Raporti “RAP-311,000 – Raportim nga komuniteti mbi qeverisjen e mirë dhe administrimin publik në Durrës dhe Pukë”, është një nga produktet e projektit me të njëjtin titull, që ka për qëllim dhënien e kontributit në përmirësimin e zbatueshmërisë së reformës së administratës publike (RAP) në nivel vendor nga NJVQL-të Durrës dhe Pukë, nëpërmjet rekomandimeve me bazë opinionin nga komuniteti dhe shoqëria civile në 5 parime SIGMA. Raporti paraqet opinionin qytetar dhe një situatë prezente mbi tre kapitujt e mësipërm, paralelisht në një bashki të madhe dhe në një bashki të vogël; me profile të ndryshme, por me pika takimi të përbashkëta.

 

Financat Vendore për Shërbimet Mjedisore në Shqipëri 2016 -2019

Raporti i Financave Vendore për Shërbimet Mjedisore 2018

Reforma Administrative dhe Territoriale është shoqëruar me delegimin për herë të parë nga qeveria qendrore tek ajo vendore të disa funksioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit; njëkohësisht, me zgjerimin e territorit dhe popullsisë së bashkive, nevoja për shërbimet publike vendore të lidhura me mjedisin është rritur. Këto përgjegjësi më të mëdha për bashkitë në fushën e mjedisit, te cilat kanë ardhur me procesin në vijim të decentralizimit në vend, kërkojnë kapacitete njerëzore dhe mjaftueshmëri financiare të tyre për t’u përmbushur.

Objekti i studimit në nivel kombëtar të gjendjes së financave vendore për shërbimet mjedisore është buxheti vendor i 61 bashkive të vendit për këto shërbime në harkun kohor të viteve 2016-2019.

 

 

Cover

Të dhëna bazë në kuadër të projektit AL-Tour

TË DHËNA BAZË
Në fillim të projektit AL TOUR
Këto të dhëna janë përpunuar mbi – Hulumtimin e numrit të vajzave dhe nxënësve që vijnë nga grupe vulnerabël të
regjistruara në dy shkollat model gjatë kohëzgjatjes së zhvillimit të projektit

 

 

 

Vleresimi i nevojave sektoriale dhe resurseveFinal Assessment of sectoral needs

Vlerësimi i nevojave dhe burimeve sektorle dhe burimeve ne rrethet e Shkodrës, Pukës & Lezhës

 

 

 

 

 

 

SEED - BestPractices

 

SEED – Praktikat e suksesshme në Shqipëri
Kjo broshurë u mundësua nga Qendra për Zhvillim Komunitar ”Sot për të Ardhmen” në kuadrin e programit SEED – ”Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi” 2014-2016

 

 

 

 

Integrimi dhe Ri-itegrimi në shoqëri

Ri-integrimi i të miturve në shoqëri
Botimi paraqet metodologjinë e ndërhyrjes, rezultatet e arritura gjatë zbatimit të programit, si dhe mesazhe të të miturve dhe prindërve që morën pjesë në këtë programit “Integrimi dhe Ri-Integrimi i të miturve në shoqëri nëpërmjet normave, vlerave dhe të jetuarit sipas ligjit”

 

 

 

        PerceptPerceptimi qytetar mbi cilesine e sherbimeve publike ne Bashkine Pukeimi Qytetar mbi cilësinë e shërbimeve publike në Bashkinë Pukë

         Ky botim përmbledh gjetje dhe rekomandime qytetare, nxjerrë nga sondazhi irealizuar nga grupi qytetar BORIA mbi perceptimin qytetar për cilësinë dhe aksesin në shërbimet publike.

 

 

 

 

 

            Vlerësimi përfundimtar i nevojave sektorialeVlerësimi përfundimtar i nevojave sektoriale

             Ky vlerësim, i porositur nga projekti SEED analizon nevojat sektoriale dhe burimet e rretheve të Shkodrës, Pukës dhe Lezhës në lidhje me papunësinë e të rinjve dhe grave në këto rrethe. Në këtë botim është paraqitur një përshkrim analitik i papunësisë së grave dhe e të rinjve, pasuruar me të dhëna statistikore për çdo njësi locale dhe  krahasuar me të dhënat e nivelit të vendit në lidhje me papunësinë, punësimin, zhvillimin e biznesit, aktivitetet e donatorëve në lidhje me punësimin,  zhvillimin në nivel  lokal dhe mundësitë për trajnim dhe ri-aftësim.

 

 

 

 

Orjentim per karrieren dhe sipermarrjen AKAFPK-Programi-Kursit-Orientimi-per-Karrieren-e-Sipermarrjen (1)

Ky program kursi u mundësua nga Qendra për Zhvillim Komunitar ”Sot për të Ardhmen” në kuadrin e programit SEED – ”Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi” 2014-2016, në partneritet me Volkshilfe Solidarität, Austri dhe me mbështetjen e Agjensisë së Kooperacionit Austriak për Zhvillim. Ky është një kurs në mbështetje të rinjve apo edhe të rriturve me qëllim vetëorjentimin për gjatë gjithë jetës për karrierrën dhe sipërmarrjen.

 

 

 

 

 

 

Sherbime ne bujtinaProgrami-i-Kursit-Sherbime-ne-Bujtina

Ky program kursi u mundësua nga Qendra për Zhvillim Komunitar ”Sot për të Ardhmen” në kuadrin e programit SEED – ”Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi” 2014-2016, në partneritet me Volkshilfe Solidarität, Austri dhe me mbështetjen e Agjensisë së Kooperacionit Austriak për Zhvillim.
 

 

 

 

 

 

 

Monitorimi dhe vleresimi qytetar mbi menaxhimin e mbetjeve urbane ne zonen e Ish-Kenetes

   Monitorimi dhe vlerësimi qytetar mbi menaxhimin e mbetjeve urbane në zonën e Ish-Kënetës 

   Ky raport është produkt i projektit “Monitorim, vlerësim, ndërgjegjësim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane në zonën e Ish-Kënetë – Durrës i Ri” që zbatohet nga organizata Qendra për Zhvillim Komunitar  “Sot për të Ardhmen”, në kuadër të programit ACHIEVE “Shoqëria Civile Shqiptare për një Mjedis Evropian” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit, Shqipëri (REC).  Raporti ka për qëllim të paraqesë opinionin qytetar mbi menaxhimin e shërbimeve të mbetjeve në zonën e Ish-Kënetës në Durrës.
 

 

 

 

SOROS-Vleresim    Vlerësimi i situatës së papunësisë së grave në zonën migratore të ish-kënetës Durrës

Përgatitja e botimit u mundësua nga OSFA – Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, në kuadër të projektit “Vlerësimi i situatës së papunësisë gjinore në zonën migratore të Ish-Kënetës Durrës” zbatuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
Ky vlerësim është bërë për papunësinë gjinore në zonën e Ish-Kënetës duke targetuar gratë dhe vajzat. Metodologjia e përdorur synon të paraqesë të dhëna dhe gjetje statistikore, të cilat do të shërbejnë për marrjen e masave nga qeveria vendore në politikat vendore të trajtimit të problematikave, si dhe në ofrimin e shërbimeve sociale dhe publike në shërbim dhe mbështetje të grupeve në nevojë e veçanërisht grave e vajzave. Studimi është i lidhur ngushtësisht dhe me një dokumentar të prodhuar po në kuadër të këtij projekti, që paraqet jetën e përditshme të grave dhe vajzave në zonën e Ish-kënetës nëpërmjet ndërthyrjes së rrëfimit të tre personazheve kryesore, sfidat, vështirësitë dhe shpresat e tyre për të ardhmen. Dokumentari është titulluar “NoCity” duke luajtur artistikisht dhe në analogji me shqiptimin në shqip “Nositi” (lloj pelikani që jeton në kënetë). Në këtë mënyrë “NoCity” apo “Nositi” paraqet dy aspekte njëkohësisht: një Ish-kënetë që tenton të shndërrohet në qytet, por ka mbetur diku aty: as kënetë dhe as qytet. Zhvillimi i kësaj zone sa i largohet kënetës dhe sa i afrohet qytetit?!
 

 

Aksesi i Komuniteteve në Shërbimet Publike Mjedisore

 Aksesi i komuniteteve në shërbimet publike mjedisore dhe menaxhimi i ujrave Durrës

 

 

 

 

New Picture (4)

  Kalojmë pushimet Dorë për Dore

 

 

 

 

 ManIFest 2013

poster003

poster002poster004

poster005

poster010

 

 

 

 

 

 

 

 

poster009poster007poster_rosela_gjylbeguposter006

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambasadorët e Vullnetit të Mirë – Mesazhe sensibilizuuese kundër dhunës me bazë gjinore

 

10628901_392584947576856_6582670193309043198_o10680072_389572927878058_9078764673715715544_o1529796_389572741211410_737684380565403753_o1523195_389642761204408_4993807720488353662_o

10348923_389569674545050_5289303595052688655_o

 

 

 

 


1501025_392584767576874_2088318981523679652_o10712668_389569094545108_477473373360313231_o10848717_389684341200250_3719477154854154458_o10835026_389811341187550_4964947066550971465_o10298656_390079551160729_5432800791001264704_o

 

10863962_390024414499576_1133449152904937027_o

10834877_389651441203540_5148852903646745323_o10714125_390029131165771_8873093843515394585_o10620003_389806961187988_2588577255028554091_o10830961_389569967878354_6762093934726864805_o 10750304_390213594480658_6155767805857368853_o1497977_390023174499700_8329733873921882273_o1534843_389579081210776_7021494361554400248_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postera kundër Diskriminimit

 

poster_diskriminimi2014_05dita_nderkombetare_kunder_urrejtjesfshij_urrejtjen